Säännöt

Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seuran säännöt

1 Luku. Yleiset säännökset

1 §. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.
Yhdistyksen nimi on Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seura ry, ruotsiksi Finska Sällskapet för Forskning om Byggd Miljö ja englanniksi The Finnish Society of Built Environment Research. Kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §. Toiminnan tarkoitus.
Seuran tarkoituksena on edistää maanmittaustieteiden ja rakennetun ympäristön tutkimusta ja olla sitä harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä sekä julkaista tutkimustuloksia.

3 §. Toimintamuodot.
Seura pitää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, jakaa kirjoittajastipendejä sekä tukee tutkimustyötä.

4 §. Toiminta- ja tilikausi.
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

2 Luku. Seuran jäsenet

5 §. Jäsenryhmät.
Seuran jäsenet ovat nuoria jäseniä, vuosijäseniä, eläkeläisjäseniä tai kunniajäseniä. Jäsenet ovat yksityisiä henkilöitä.

6 §. Jäsenyyden edellytykset.
Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä läsnäolevaksi ilmoittautunut maanmittausalan perustutkintoa suorittava henkilö. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä maanmittaustieteitä tutkiva tai harrastava henkilö. Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta maanmittaustieteitä tutkiva tai harrastava henkilö, joka on eläkkeellä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti edistänyt Seuran toimintaa tai tarkoitusta. Seuran aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 §. Jäseneksi ottaminen.
Nuoren jäsenen, eläkeläisjäsenen ja vuosijäsenen hyväksyy Seuran hallitus. Jäseneksi hyväksytyt on ilmoitettava vuosittain Seuran kokoukselle. Nuori jäsen siirtyy loppututkinnon suoritettuaan vuosijäseneksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuosijäseniksi siirtyneiden määrä on ilmoitettava Seuran kokoukselle vuosittain. Kunniajäsenen kutsuu Seuran kokous hallituksen esityksestä, jos kutsumista kannattaa vähintään 3/4 Seuran kokouksen äänivaltaisista osanottajista.

8 §. Jäsenmaksu.
Vuosijäsenen on maksettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden Seuran syyskokous määrää. Nuoren jäsenen on maksettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus on enintään 2/3 vuosijäsenen jäsenmaksusta, jos Seuran syyskokous niin päättää. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen, jonka taloudellinen tilanne on työttömyyden tai sairauden taikka muun niihin verrattavan syyn johdosta heikentynyt, jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta määräajaksi tai kokonaan.

9 §. Seurasta eroaminen.
Jäsenen, joka haluaa erota Seurasta, tulee ilmoittaa siitä Seuran kokouksessa tai kirjallisesti Seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Ero tulee voimaan ilmoituksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Eronneiden määrä on ilmoitettava vuosittain Seuran kokoukselle.

10 §. Seurasta erottaminen.
Jäsenen, joka ei ole kehotuksesta huolimatta maksanut edellisen vuoden jäsenmaksua, voi Seuran hallitus katsoa eronneeksi. Eronneiksi katsotut on ilmoitettava Seuran kokoukselle vuosittain. Jäsenen erottamisesta muulla yhdistyslaissa mainitulla perusteella päättää Seuran kokous.

3 Luku. Seuran kokoukset

11 §. Varsinaiset kokoukset.
Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään loka-joulukuussa ja kevätkokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa.

12 §. Ylimääräinen kokous.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka jos vähintään 1/10 Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

13 §. Kokouskutsujen toimittaminen.
Kokouskutsut tulee lähettää kullekin jäsenelle joko sähköpostilla, , tai kirjeitse mikäli jäsen on sitä toivonut Seuran sihteeriltä, viimeistään kymmenentenä päivänä ennen kokouspäivää.

14 §. Päätösvaltaisuus.
Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.

15 §. Äänioikeus.
Nuorilla jäsenillä ei ole äänioikeutta Seuran kokouksessa.

16 §. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen.
Seuran kokouksen avaa Seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö. Avaajan johdolla kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, joka ei saa olla hallituksen jäsen.

17 §. Kokouksessa käsiteltävät asiat.
Seuran kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

A. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
B. Tarkistetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
C. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Varsinaisissa kokouksissa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

I. Syyskokous.
1. Toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle.
2. Jäsenmaksujen suuruus tulevalla toimikaudella.
3. Talousarvio tulevaIle toimikaudelle.
4. Seuran varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
5. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tulevalle tilikaudelle.
6. Stipendirahastoasiat.

II. Kevätkokous.
1. Edellisen toimikauden toimintakertomus.
2. Edellisen tilivuoden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
3. Tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
4. Stipendirahastoasiat.

18 §. Jäsenten esittämät asiat.
Seuran jäsen on oikeutettu saamaan esittämänsä asian Seuran kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

19 §. Asian siirtäminen.
Päätöksen tekeminen asiassa, jota käsitellään ensimmäistä kertaa, on syys- ja kevätkokoukselle erityisesti määrättyjä asioita lukuun ottamatta siirrettävä uuteen kokoukseen, jos vähintään kolmannes kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

20 §. Vaalit.
Vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku läsnä oleva äänioikeutettu jäsen niin vaatii.

4 Luku. Seuran hallinto

21 §. Hallitus.
Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja viisi muuta jäsentä.

22 §. Hallituksen jäsenten valitseminen.
Hallituksen jäsenet, mukaan lukien puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri valitaan kunakin vuonna seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jos joku hallituksen jäsenistä eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, Seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen henkilön. Nuori jäsen voidaan valita Seuran hallitukseen.

23 § Hallituksen kokoontuminen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa, hallituksen toimivaltaan kuuluvan asian käsittelyä varten puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla.

24 § Seuran puheenjohtaja.
Seuran puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

25 §. Sihteerin tehtävät.
Hallituksen sihteeri toimii Seuran sihteerinä. Hän pitää pöytäkirjaa hallituksen ja Seuran kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon, tarkastaa laskut sekä laatii tili- ja vuosikertomuksen ja talousarvion. Hallitus valitsee keskuudestaan varasihteerin.

26 §. Nimenkirjoittajat.
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

27 §. Seuran talouden hoito.
Hallitus ottaa Seuran rahastonhoitajan, jonka tehtävänä on hoitaa Seuran ja stipendirahaston varoja ja kirjanpitoa. Hänen on laadittava tilinpäätös ja jätettävä se sekä kirjanpitoasiakirjat hallitukselle viimeistään helmikuun 15. päivänä.

28 §. Tilintarkastus.
Seuralla on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.Tilintarkastajat tarkastavat Seuran edellisen vuoden hallinnon ja tilit sekä stipendirahaston hoidon ja varat. Näitä varten hallituksen on luovutettava heille sitä koskevat tili- ja vuosikertomukset, pöytäkirjat ja muut tarpeelliset asiakirjat helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien lausunto on jätettävä Seuran hallitukselle viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

5 Luku. Julkaisutoiminta

29 §. Päätoimittaja.
Seuran hallitus ottaa Seuran julkaisuille päätoimittajat, joiden tehtävänä on vastata Seuran julkaisujen toimittamisesta ja julkaisemisesta sekä valita kirjoittajastipendin saajan tai saajat yhteistyössä julkaisutoimikunnan kanssa ja tehdä esitys siitä esitys Seuran hallitukselle.

30 §. Julkaisujohtoryhmä.
Seuran hallitus asettaa Seuran kansainväliselle julkaisulle julkaisujohtoryhmän, johon kuuluvat Seuran puheenjohtaja ja sihteeri ja vähintään kolme maamittaustieteiden eri aloja edustavaa jäsentä. Johtoryhmän toimikausi on kolme vuotta. Sen tehtävänä on neuvoa-antavana elimenä tukea Seuran kansainvälisen julkaisun julkaisutoimintaa käsittelemällä lehden suuria linjakysymyksiä sekä edistää julkaisun rahoitusta ja markkinointia. Johtoryhmän puheenjohtajana on Seuran puheenjohtaja ja sihteerinä Seuran sihteeri.

31 §. Julkaisutoimikunta.
Seuran hallitus asettaa Seuran julkaisujen julkaisutoimikunnat, joihon kuuluvat Seuran puheenjohtaja ja sihteeri, päätoimittaja ja vähintään viisi maanmittaustieteiden eri aloja edustavaa jäsentä. Toimikuntien toimikausi on kolme vuotta ja niiden tehtävänä on neuvoa antavina eliminä toimien tukea ja avustaa Seuran julkaisutoimintaa sekä avustaa päätoimittajia kirjoittajastipendin saajan valinnassa. Toimikuntien puheenjohtajina ovat vastaavat päätoimittajat ja sihteerinä Seuran sihteeri tai joku hallituksen nimeämä henkilö.

6 Luku. Muut säännökset

32 §. Seuran lakkaaminen.
Jos Seura purkautuu tai lakkautetaan, on Seuran omaisuus käytettävä Seuran tarkoituksen mukaisesti.

33 §. Yhdistyslaki.
Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.